TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 301/GSQL-GQ2
V/v thủ tục XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH ABB Việt Nam.
(Đ/c: Km số 9, Quốc lộ 1A, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0403-ABB ngày 2/4/2013 của Côngty TNHH ABB Việt Nam vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ có sự tham giacủa một hay nhiều thương nhân nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị địnhsố 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; điểm c, khoản 3, mục IIThông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại và trên cơ sở ý kiếncủa Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) tại công văn số 3204/TM-KHĐT ngày4/6/2007 thì trường hợp của Công ty ABB Việt Nam ký kết hợp đồng xuất khẩu vớibên thứ ba có điều khoản ghi rõ sản phẩm được giao cho người nhận hàng tại ViệtNam; hợp đồng nhập khẩu giữa chủ thầu nước ngoài với khách hàng Việt Nam cóđiều khoản ghi rõ hàng hóa được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam; hợp đồnggiữa bên thứ ba với chủ thầu nước ngoài có ghi rõ điều khoản giao nhận hàngtại Việt Nam thì được thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

Về thủ tục hải quan: Nếu Công ty thực hiện thủ tụchải quan truyền thống thì thực hiện theo quy định tại Điều 41 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính; nếu Công ty thực hiện thủ tụchải quan điện tử thì thực hiện theo quy định tại Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Về chính sách thuế: Đề nghị Công ty thực hiện theoquy định hiện hành phù hợp với từng loại hình xuất nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tyTNHH ABB Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha