BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/TCT-CS
V/v thuế GTGT của dự án ODA

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Ban quản lý dự án CSEDP

Trả lời công văn số 659/BQLDA-KT ngày22/11/2012 của Ban QLDA phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa(CSEDP) về chính sách thuế đối với dự án ODA. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1 Mục III Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn về đối tượng và điều kiện áp dụng đốivới trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộpthuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu như sau:

"Bên Việt Nam nộp thay thế choNhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm2, Điểm 3 Mục III Phần B Thông tư này nếu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụnước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điểm 1 Mục IIPhần B Thông tư này.

Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng kýthuế với cơ quan thuế để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhàthầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng."

- Tại Điểm 2 Mục III Thông tư số134/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về doanh thu tính thuế GTGT như sau:

"Trường hợp Nhà thầu nướcngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thựchiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trị côngviệc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tínhthuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máymóc thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ thuộc nước ngoài thựchiện..."

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Ban QLDA CSEDP ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài để thực hiện dự án sửdụng nguồn vốn ODA được Chính phủ Việt Nam cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT;nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT,thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu thì Ban QLDA khi thanh toáncho nhà thầu nước ngoài, Ban QLDA phải thực hiện nộp thuế GTGT thay nhà thầunước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên, cụ thể:

Trường hợp nhà thầu nước ngoài kýhợp đồng phụ với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việcđược quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Ban QLDA thì doanh thu tính thuếGTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụViệt Nam thực hiện.

Thuế GTGT đầu vào của nhà thầu nướcngoài phát sinh trong việc ký kết hợp đồng thầu phụ với Nhà thầu phụ Việt Namđể phục vụ Dự án không được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế mà được tính vàochi phí của Nhà thầu nước ngoài. Ban QLDA không có trách nhiệm chi trả phầnthuế GTGT phát sinh này cho Nhà thầu nước ngoài để nhà thầu nước ngoài thanhtoán cho nhà thầu phụ Việt Nam.

Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện kêkhai, nộp thuế GTGT theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hànhvề thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban QLDACSEDP được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn