THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT do ADB tài trợ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại vănbản số 1160/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 02 năm 2013 về danh mục dự án Hỗ trợ kỹthuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT “Giáo dục trunghọc cơ sở khu vực khó khăn nhất - giai đoạn 2”, trị giá 888.800 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 800.000USD) với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Giáodục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các cơ quan, chịu trách nhiệm thẩm định, phêduyệt văn kiện dự án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Namlàm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). TR 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải