BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 301/TTr
V/v tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2009

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng;
- Các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng.

Để kỳ thi tốt nghiệp trung họcphổ thông (THPT) năm 2009 diễn ra, an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, Thanh traBộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra thiTNTHPT năm 2009 cho cán bộ cốt cán các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốcphòng, các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng.

1. Nội dung tập huấn:

- Văn bản số 2895/TTr ngày7/4/2009 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi TNTHPT năm2009;

- Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐTngày 12/3/2009 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung họcphổ thông;

- Văn bản số 260 /TTr ngày8/4/2009 của Thanh tra Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra thiTNTHPT;

- Thảo luận và giải đáp nhữngthắc mắc liên quan đến nội dung văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kỳ thi TNTHPT nămhọc 2008-2009.

2. Thời gian và địa điểm tậphuấn:

a) Tại Hà Nội: 02 ngày (ngày5-6/5/2009)

- Đối tượng tham dự: các Sở GD&ĐT,Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng và các Đại học, Học viện, trường Đại học, Caođẳng (có trong danh sách Bộ GD&ĐT điều động thanh tra Uỷ quyền) từ ThừaThiên- Huế trở ra.

Địa điểm tổ chức: Hội trườngtầng 10, thư viện Tạ Quang Bửu , Đại học Bách Khoa Hà Nội ( phía cổng trườngtrên đường Trần Đại Nghĩa).

b) Tại thành phố Hồ Chí Minh: 02ngày (ngày 8-9/5/2009)

- Đối tượng tham dự: các Sở GD&ĐTvà các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng (có trong danh sách Bộ GD&ĐTđiều động thanh tra Uỷ quyền) từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

- Địa điểm tổ chức: Hội trườngA116, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường6, quận 3).

c) Thời gian làm việc:

- Từ 7h đến 08h, ngày 5 và8/5/2009 : đại biểu về dự tập huấn đăng ký danh sách tham dự và nhận tài liệu,phù hiệu thanh tra thi cho đơn vị;

- Từ 08h đến 11h30 phút và từ13h30 phút đến 17h30 phút hàng ngày: tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi.

3. Đối tượng và số lượng tậphuấn gồm:

- Các Sở GD&ĐT, Cục Nhàtrường -Bộ Quốc phòng mỗi đơn vị cử: 02 đại biểu (trong đó gồm: 01 lãnh đạo đơnvị và 01 lãnh đạo Thanh tra), riêng Sở GD&ĐT Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, ThanhHoá, Nghệ An cử thêm 02 cán bộ thanh tra.

- Các Đại học, Học viện, trườngđại học, cao đẳng mỗi đơn vị cử 03 người (trong đó gồm: 01 lãnh đạo đơn vị, 01lãnh đạo thanh tra, 01 giảng viên).

4. Các chế độ đại biểu: docác đơn vị cử đại biểu về dự Hội nghị tập huấn chịu trách nhiệm thanh toán(theo quy định hiện hành).

Để công tác tập huấn đạt kếtquả, Thanh tra Bộ đề nghị các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng, cácĐại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng cử đủ, đúng thành phần theo quyđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TT Bành Tiến Long (để báo cáo);
- Cục KT&KĐCLGD (để phối hợp);
- Website: moet.gov.vn (để đăng thông báo);
- Lưu VP.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Chiến

Ghi chú: các trường đại học,cao đẳng đến dự tập huấn, chuẩn bị phương tiện để nhận tài liệu, phù hiệu chocác cán bộ được Bộ điều động làm công tác thanh tra và coi thi của đơn vịmình./.