BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3010/LĐTBXH-LĐVL
V/v Mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước CPH

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Tư vấn Hàng hải
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 59/03/TVHH ngày 20/8/2003 của Quý công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và điểm 4 Mục I Những quy định chung) Thông tư số 15/202/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, thì người lao động làm việc tại đơn vị liên doanh của doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá không thuộc đối tượng được mua cổ phần giá ưu đãi mà có quyền mua cổ phần theo giá không ưu đãi, theo quy định tại khoản 4 Điều 23 và 24 của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP nêu trên.

2- Doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đồi sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần thí điểm theo Quyết định số 202/CT của Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng, người lao động không được mua cổ phần giá ưu đãi theo Nghị định số 64/202/NĐ-CP .

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu kỹ văn bản để hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng