BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------------
Số: 3010/TCHQ-TXNK
V/v: xử lý phạt chậm nộp thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Tĩnh
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 527/HQHT-NV ngày 06/6/2011 của Cục Hải quan Hà Tĩnh về việc tính phạt chậm nộp thuế đối với các trường hợp chưa nộp thuế vào NSNN; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc tính phạt chậm nộp thuế:
Khoản 2 Điều 34 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 Luật Quản lý thuế đã quy định việc xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, theo đó trong trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp. Đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh thực hiện theo đúng quy định.
2. Để phấn đấu giảm tỷ trọng nợ chuyên thu so với số thu toàn ngành xuống dưới 2%, đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh tích cực, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong công tác đôn đốc, thu hồi nợ thuế.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn