BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3010 TCT/NV5
V/v Xác định mức khống chế
chi phí quảng cáo, khuyến mại của Công ty dầu nhờn Totalfinaelf

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Dầu nhờn Totalfinaelf Việt Nam
- Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 18- 03/CV-TC /TGĐ ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Công ty dầu nhờn TOTALFINAELF về việc cơ sở để xác định mức khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại, hội họp... theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2001 và Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty nhập khẩu dầu nguyên liệu và phụ gia để pha chế thành dầu nhờn, việc nhập khẩu dầu nguyên liệu và quy trình pha chế dầu nhờn phù hợp với Luận chứng kinh tế đã được phê duyệt và phù hợp với chức năng hoạt động của Công ty quy định tại Giấy phép đầu tư được cấp thì tỷ lệ chi phí khuyến mại, quảng cáo được trích áp dụng theo quy định đối với hoạt động sản xuất.

Trường hợp Công ty kinh doanh dưới hình thức nhập khẩu dầu thành phẩm để đóng gói tiêu thụ thì tỷ lệ chi phí khuyến mại, quảng cáo, hội họp... đối với hoạt động đóng gói được xác định theo đúng quy định đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp.

Công ty phải hạch toán riêng doanh thu và chi phí của hoạt động sản xuất và đóng gói dầu nhờn. Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được chi phí của từng hoạt động sản xuất và kinh doanh thương nghiệp thì Cục thuế Hải Phòng căn cứ vào sổ sách kế toán, chứng từ, doanh thu và các chi phí đầu vào của từng hoạt động của Công ty, thực hiện việc phân bổ chi phí của từng hoạt động cho phù hợp, trên cơ sở đó xác định tỷ lệ chi phí khuyến mại, quảng cáo Công ty được trích tương ứng của từng hoạt động theo đúng quy định. Trong quá trình xử lý, nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế báo cáo với Tổng cục để kịp thời giải quyết.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Dầu nhờn Totalfinaelf và Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến