VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3010/VPCP-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định 2453/QĐ-TTg về thanh toán không dùng tiền mặt

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo và kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạivăn bản số 18/BC-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 về kết quả triển khai thực hiệntrong năm 2012 Quyết định số 2453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đềán đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015,Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàngNhà nước Việt Nam trong việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt, đặc biệt là về cácnội dung quy định không thanh toán bằngtiền mặt.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ViệtNam tích cực thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại vănbản số 6336/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 9 năm2010 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm2011 của Thủ tướng Chính phủ), trước tháng 6 năm 2013 kiến nghị cấp có thẩm quyềnquy định các chính sách ưu đãi rõ rệtvềthuế (thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp) đối với hoạt độngthanh toán không dùng tiền mặt (hoạt động thanh toán sử dụng thẻ).

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thôngtin đại chúng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc đẩy mạnh côngtác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt.

4. Bộ Công Thương phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trongviệc khuyến khích các điểm bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lắp đặt thiết bị và chấp nhậnthanh toán không dùng tiền mặt, nhất là thanh toán bằng thẻ; quy định các điểmbán hàng hóa, dịch vụ không được thu thêm phí của khách hàng khi thanh toán bằngthẻ.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn một số địa bàn để thí điểm ứng dụng cácphương thức, phương tiện thanh toán hiện đại phù hợp với điều kiện ở nông thôn.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp khuyến khích cácđơn vị cung ứng dịch vụ như điện, nước, viễn thông áp dụng thanh toán cước, phíđịnh kỳ bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc chỉ đạo các sở,ban ngành ở địa phương đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

(Gửi kèm văn bản số 18/BC-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam)


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý của Thủ tướng, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng