B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3011/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn.

Tng cục Thuế nhận được công văn s 2508/CT-TTHT ngày 19/6/2015 của CụcThuế tỉnh Tây Ninh và công văn số 01/VPMW của Công ty TNHH Miwon Việt Nam tạiTây Ninh nêu vướng mắc về thuế suất thuế GTGT mặt hàng sản phẩm đường mạch nha(Maltose syrup, glucose syrup, Malto Dextrin syrup và đường nha Iso Malto Oligosyrup) (bản photo công văn và quy trình sản xuất kèm theo).

- Theo quy định tại điểm 2.8 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 28/12/2008; khoản 8 điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và khoản 8 điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuếGTGT 5% như sau:

“8. Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường,bã mía, bã bùn”.

- Theo quy định tại biểu thuế GTGT của các mặt hàng nhập khẩu ban hành kèmtheo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày26/6/2014 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“Nhóm 1701 - nhóm đường mía, đường củ cải và đường sucrozatinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn áp dụngthuế suất 5%;

Nhóm 17.02 - đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza,glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóahọc, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhântạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramel: được áp dụng mứcthuế suất thuế GTGT là 5% và 10%, cụ thể như sau:

Mã hàng 1702.30.10 (glucoza): áp dụng mức thuế suất thuếGTGT là 5%;

Mã hàng 1702.30.20 (xiro glucoza): áp dụng mức thuế suất thuếGTGT là10%;

Mã hàng 1702.40.00 (xiro glucoza chứa hàm lượng fructoza ítnhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng th khô, trừ đường nghịch chuyn): áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%;

Nhóm hàng 1702.90 - loại khác, kể cả đường nghịch chuyển vàđường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọnglượng ở thể khô thì:

Mã hàng 1702.90.91 (xiro): áp dụng mức thuếsuất thuế GTGT là 10%;

Mã hàng 1702.90.99 (riêng xiro đường thuộcnhóm 17.02): áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

…”

Vậy nhóm mặt hàng: Maltose syrup, glucose syrup, MaltoDextrin syrup và đường nha Iso Malto Oligo syrup được xếp vào nhóm mặt hàng đườnghay nhóm mặt hàng xirô?

Vì vậy, để có căn cứ áp dụng chính sách thuế, Tổng cục Thuếkính đề nghị Quý Bộ cho ý kiến về các sản phẩm nêu trên.

Ý kiến tham gia bằng văn bản xin gửi về Tổng cục Thuế (VụChính sách) - 18 Tam Trinh, Hà Nội trước ngày 4/8/2015 để Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính có văn bản hướngdẫn chung.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn