BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3011 TCT/NV5
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty ORSAN Việt Nam

Trả lời công văn số 077/03/CV-ORSAN ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Công ty ORSAN Việt Nam về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Ngày 26 tháng 12 năm 2001 Bộ Tài chính đã có công văn số 12614 TC/TCĐN về việc xem xét điều chỉnh miễn, giảm thuế TNDN cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tại công văn số 12614 TC/TCĐN nêu trên đã hướng dẫn: các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ thì được hưởng các cưu đãi về thuế suất thuế TNDN, ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ; thời gian áp dụng các ưu đãi được tính từ khi Nghị định 24/2000/NĐ-CP có hiệu lực.

Như vậy, việc xác định các ưu đãi về thuế TNDN của Công ty sẽ Căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 12614 TC/TCĐN nêu trên, Giấy phép điều chỉnh số 166A/GP-BKH-HCM ngày 01 tháng 12 năm 2000, số 166A/GPĐC1-BKH-HCM ngày 16 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty và các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 24/2000/NĐ-CP mà Công ty thực tế đạt được.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế để được hướng dẫn cụ thể.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến