B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3012/TCT-CS
V/v đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi thế kỷ;
(Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 58- 15/CV-CNSTKngày 09/07/2015 của Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi thế kỷ về việc ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp cho các năm còn lại của dự án 1 và 2 tại Khu công nghiệpTrảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh của Chi nhánh.Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn nêu trên, Công ty báo cáo Cục Thuếtỉnh Tây Ninh chưa có ý kiến trả lời cụ thểđối với trường hợp của Công ty.

Ngày22/06/2015,Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuếvà sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sungmột số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 củaBộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp vàtình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện theo quy định. Trườnghợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục thuế tỉnh Tây Ninh báocáo cụ thể, gửi hồ sơ tài liệu liên quanvà đề xuất phương án xử lý để Tổng cụcThuế có căn cứ trả lời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Tây Ninhđược biết./.

(Bản photocopy công văn số 58- 15/CV-CNSTK ngày09/07/2015 của Chi nhánh gửi kèm theo).

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân