BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3012 TCT/NV5
V/v Chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 796 CT/ĐTNN ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc chi phí lãi vay, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: “Các khoản chi phí tra lãi tiền vay liên quan đến vốn pháp định đều không được tính vào khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định lợi tức chịu thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có khoản vay Ngân hàng (hoặc đối tượng khác) để tăng tổng vốn đầu tư hiện có mà khoản chi phí trả lãi tiền vay này không liên quan đến vốn pháp định được quy định trong Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp được tính khoản lãi tiền vay theo chế độ vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản vay này.

Khi tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp được tăng lên, yêu cầu Doanh nghiệp báo cáo với cơ quan cấp Giấy phép để được điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến