BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/BGDĐT-CNTT
V/v danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách máytính cầm tay được đem vào phòng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 nhưsau:

a) Về nguyên tắc: Theo Quy chế thi trung học phổthông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các máy tính bỏ túi được phép đem vào phòngthi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ đểlưu dữ liệu.

b) Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thôngdụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tínhsiêu việt) đáp ứng yêu cầu nói trên là:

Casio FX 570 MS, FX 570 ES, FX 570 ES Plus và FX570 VN Plus,
FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus;

VinaCal 500MS, 570 MS, 570 ES Plus và 570 ESPlus II;

Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ESplus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus;

Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;

Canon F-788G, F-789GA;

và các máy tính tương đương.

Thông báo này được đăng trên website Bộ Giáo dụcvà Đào tạo www.moet.gov.vn và http://thituyensinh.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục KTKĐCLGD, Vụ GDTrH, Vụ GDTX,
Vụ GDĐH, Thanh tra (để phối hợp thực hiện);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quách Tuấn Ngọc