BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3013/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 515/HQGLKT-NV ngày 28/5/2013 của Cục Hảiquan tỉnh Gia Lai - Kon Tum về việc vướng mắc về xử lý nợ thuế. Về vấn đề này;Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đềnghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013) và các vănbản hướng dẫn thực hiện để hoàn thiện hồ sơ theo qui định và trình các cấp cóthẩm quyền xem xét giải quyết từ ngày 01/7/2013.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK, QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn