BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3013 TCT/NV5
V/v thuế GTGT đối với thuê tàu thuỷ của nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7970/ CT-NV ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thuế GTGT đối với dịch vụ thuê tàu thuỷ của nước ngoài. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định khoản 4, Điều 4 Luật thuế GTGT, khoản 4, Điều 4 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và hướng dẫn tại điểm 4, mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ nêu trên thì trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh thuê tàu thuỷ của nước ngoài thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, dùng cho sản xuất kinh doanh sẽ không phải nộp thuế GTGT đối với giá trị con tàu khi nhập khẩu và không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tiền thuê tàu trả cho nước ngoài như hướng dẫn tại Thông tư 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến