BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 3014/BGDĐT-GDMN

V/v: Lựa chọn các đơn vị và cá nhân xuất sắc ƯDCNTT trong GDMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Ban Phụ nữ quân đội.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009-2010 về việc tổng kết 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp học mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương lựa chọn các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ƯDCNTT trong GDMN.

Mục đích, yêu cầu

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng hiệu quả CNTT trong giáo dục, chăm sóc trẻ mầm non.

Tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lí, chỉ đạo và đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.

Lựa chọn, xây dựng ngân hàng sản phẩm CNTT có thể ứng dụng hiệu quả trong cấp học mầm non.

Tiêu chí thi đua, khen thưởng

Tập thể

Đối với phòng giáo dục mầm non của sở GD&ĐT

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?

Có kế hoạch/đề án ƯDCNTT trong GDMN của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang được tổ chức thực hiện.

Có các văn bản, biện pháp chỉ đạo hướng dẫn thực hiện ƯDCNTT trong bậc học đạt hiệu quả cao.

Số trường của tỉnh có máy tính được sử dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo đạt tỉ lệ 100%.

Số trường có máy tính được sử dụng để phục vụ các hoạt động giáo dục đạt tỷ lệ 80% trở lên.

Số trường được kết nối Internet đạt tỉ lệ 80% trở lên.

Có đầu tư thỏa đáng và hiệu quả trong ƯDCNTT của cấp học.

Thực hiện đầy đủ và đảm bảo tính chính xác trong các báo cáo về ƯDCNTT.

Đối với phòng GD&ĐT huyện, thị xã.

Có kế hoạch/đề án ƯDCNTT trong GDMN của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang được tổ chức thực hiện.

Có các văn bản, biện pháp chỉ đạo hướng dẫn thực hiện ƯDCNTT trong cấp học đạt hiệu quả cao.

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Đạt tỉ lệ cao về số trường có máy tính được sử dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

Đạt tỉ lệ cao về số trường được kết nối Internet.

Có đầu tư thỏa đáng và hiệu quả trong ƯDCNTT của cấp học.

Có nhiều sản phẩm ƯDCNTT được công nhận đạt hiệu quả (có xác nhận của cấp có thẩm quyền).

Đạt tỉ lệ cao về số giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và Internet phục vụ công tác chuyên môn.

Đạt tỉ lệ cao về số trẻ được tiếp cận sử dụng chương trình vui học KIDSMART.

Thực hiện đầy đủ và đảm bảo tính chính xác trong các báo cáo về ƯDCNTT.

Đối với trường mầm non

Có kế hoạch/đề án ƯDCNTT trong quản lí và chăm sóc, giáo dục trẻ của đơn vị đang tổ chức thực hiện.

Có đầu tư thỏa đáng và hiệu quả trong ƯD CNTT của cấp học.

>> Xem thêm:  Điều kiện mua bán chuyển nhượng nhà ở tái định cư ? Đối tượng nào thuộc diện tái định cư không ?

Có nhiều sản phẩm ƯDCNTT được công nhận đạt hiệu quả (có xác nhận của cấp có thẩm quyền).

Trường có máy tính được kết nối Internet.

Trường có máy tính được sử dụng trong công tác quản lí, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

Đạt tỉ lệ cao về số giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và Internet phục vụ công tác chuyên môn

Đạt tỉ lệ cao về số trẻ được tiếp cận sử dụng chương trình KIDSMART.

Thực hiện đầy đủ và đảm bảo tính chính xác trong các báo cáo về ƯDCNTT.

Cá nhân: (Giáo viên, cán bộ quản lý)

Có các sản phẩm ƯDCNTT đạt hiệu quả được cấp có thẩm quyền công nhận.

Sử dụng thành thạo internet (giao dịch, tự bồi dưỡng kiến thức, lựa chọn thông tin có sẵn phục vụ cho chuyên môn, … )

Có nhiều hoạt động giáo dục, đồ dùng, đồ chơi tự làm được phát triển từ các phần mềm giáo dục và đã được áp dụng có hiệu quả hoặc chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác này.

>> Xem thêm:  Nhà nước giải tỏa ngôi nhà thì có được đền bù hay không ? Và đền bù như thế nào là đúng luật ?

Số lượng xét khen thưởng

Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, mỗi tỉnh chọn 1 tập thể (phòng Mầm non sở hoặc 1 phòng Giáo dục huyện, thị hoặc một trường), và 1 cá nhân (Riêng 5 thành phố Hà Nội, tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ chọn 2 cá nhân, 2 tập thể) và hoàn thành hồ sơ gửi về Bộ để xét khen thưởng.

Hồ sơ gửi về Bộ bao gồm:

Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ khen thưởng có dấu của sở GD&ĐT.

Báo cáo tóm tắt thành tích của từng đơn vị, cá nhân kèm theo các sản phẩm ƯDCNTT (cá nhân: nộp 1 sản phẩm, đơn vị nộp 2 sản phẩm). Báo cáo làm theo mẫu gửi kèm theo công văn này.

Hồ sơ gửi theo đường bưu điện và E-mail trước ngày 10/6/2010 tính theo dấu bưu điện.

Sản phẩm ƯDCNTT nộp kèm theo báo cáo thành tích của các đơn vị và cá nhân

Yêu cầu chung

Đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề sở hữu sản phẩm;

Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ bản quyền đối với toàn bộ sản phẩm đã nộp và lựa chọn xây dựng thành ngân hàng học liệu mở để có thể ứng dụng thực tế, hiệu quả trong cấp học mầm non.

>> Xem thêm:  Thắc mắc về mức giá đền bù đối với đất trang trại ? Đền bù giải tỏa đất ở, đất canh tác ?

Yêu cầu cụ thể

Địa phương tùy chọn loại sản phẩm phần mềm hoặc sản phẩm ứng dụng hoặc cả hai.

Sản phẩm phần mềm: là các phần mềm được tạo ra theo ngôn ngữ lập trình, dùng để ứng dụng trong một hoặc nhiều lĩnh vực đối với chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2009 như quản lí, tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, vui học.

Sản phẩm ứng dụng: là kế hoạch bài học, hoạt động cụ thể, câu truyện, trò chơi… phục vụ việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nộp sản phẩm

Sản phẩm phần mềm: gồm chương trình máy tính, tài liệu mô tả chương trình, tài liệu hỗ trợ, cơ sở dữ liệu.

Sản phẩm ứng dụng: gồm đĩa mềm (CD, VCD, DVD, SDVD), tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng, tài liệu hỗ trợ.

Địa chỉ liên hệ:

Hoàng Công Dụng – Chuyên viên Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

ĐT: 04.38684667; DĐ: 091.3057776

>> Xem thêm:  Được đền bù đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 có được đền bù thêm không ?

E-mail: [email protected]; FAX: 04.38694085

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT Nghĩa (để b/c);

- Lưu VT, Vụ GDMN.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

(Đã ký)

Lê Minh Hà

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?