BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3015/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng ván sàn tre

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam.
(số 28 ngách 43/33 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 1505/CV /2013 ngày 15/5/2013 của Công ty cổphần Pinctadali Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối vớimặt hàng ván sàn tre. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theoquy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chínhphủ; điểm a, b khoản 7 Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 củaBộ Tài chính, thì: Người khai hải quan, người nộp thuế có trách nhiệm:“Tựkê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chỉ trên tờ khai, các yếu tố làmcăn cứ tính thuế ...Tự xác định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kêkhai số tiền thuế phải nộp...không thu thuế... theo đúng quy định của phápluật...”;

- Theoquy định tại điểm i khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; khoản 9 Điều10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính, thì:“Sảnphẩm bằng đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá, rơm, vỏ dừa, sọdừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụngtừ nông nghiệp là các loại sản phẩm được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu chínhlà đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá như: thảm đay, sợi đay,bao đay, thảm xơ dừa, chiếu sản xuất bằng đay, cói; chổi chít, dây thừng, dâybuộc làm bằng tre nứa, xơ dừa; rèm, mành bằng tre, trúc, nứa, chổi tre, nón lá;đũa tre, đũa luồng; bông sơ chế; giấy in báo” thuộc đối tượng áp dụng thuếsuất thuế GTGT là 5%.

- Theoquy định tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT; Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính, thì:“Thuế suất 10% áp dụng đối với hànghóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Trườnghợp Công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam gặp vướng mắc trong việc áp dụng vănbản pháp luật về thuế GTGT thì cần phản ánh cụ thể tới cơ quan hải quan nơi làmthủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn. Trường hợp Công ty đã tự xác định, tự khaithuế suất thuế GTGT nhưng cơ quan hải quan kiểm tra, thực hiện ấn định mức thuếkhác thì Công ty có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghịđến cơ quan hải quan cấp trên để được xem xét, trả lời, trong đó cần nêu rõ tờkhai hải quan, cơ quan hải quan và hồ sơ liên quan.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang