VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3015/VPCP-QHQT V/v đề nghị của MTTQVN viện trợ nhân đạo cho nhân dân Mi-an-ma

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:Ban Thường trực Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam tại văn bản số 2997/CV-MTTW ngày 07 tháng 5 năm 2008 viện trợnhân đạo cho nhân dân Mi-an-ma, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Trong các ngày 02 và 03 tháng 5 năm 2008 vừa qua,cơn bãoNargis đã gây thiệt hại rất nặng nề cho đất nước và nhân dân Mi-an-ma. Vì vậy,Chính phủ đã quyết định viện trợ nhân đạo giúp Chính phủ và nhân dân Mi-an-ma200.000 USD bằng tiền mặt. Ngoài ra Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã trích 20.000USD từ nguồn vốn của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam để hỗ trợ nạn nhân ở Mi-an-ma.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Thường trực Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan biết.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c lãnh đạo);- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công Thương;- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc