BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3016/TCT-CSV/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng07 năm 2016

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Hải Dương.i Dương, tỉnh Hải Dương).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1921/CV /SDVN-2016ngày 05/04/2016 của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam về chính sách thuế đối vớicác khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4 Thông tư số 82/2003/TT-BTC hướng dẫn vềtrích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tạidoanh nghiệp có hướng dn:

“4. Quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việclàm:

a. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của doanhnghiệp dùng để chi trợ u của Bộ Luật lao động về việc làm.

b. Nếu Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm hàng nămkhông chi hết được chuyển s dư năm sau”.

- Tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho ngườilao động tại doanh nghiệp có hướng dẫn:

1. ... Trường hợp khi lập báo cáo tài chính năm 2012, nếu nguồn quỹ dự phòng trợ t việc làm của doanh nghiệp còn s dư (sau khi đã chi trợ n số dư quỹ sang năm sau sử dụng”.

- Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH chỉ quy định cáchtính và chi trả trợ cấpthôi việc cho người lao động, không quy định việc trích trước tiền trợ cấp thôiviệc cho người lao động.

- Tại Khoản 2.19, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 14/02/2007 của Bộ tài chính có hướng dẫn về các khoản chikhông được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

2.19.Trích, lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc itrợ ”.

- Ngày 04/04/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1368/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Hải Dương n đ này.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp chỉ đượcphép trích lập quỹ dựphòng trợ cấp mất việc làm, không có quy định cho phép doanh nghiệp trích trước vào chi phí hoặc trích lập quỹdự phòng trợ

Đề nghị Cục thuế trên cơ sở các văn bản quy phạm phápluật để giải thích cho Công ty. Trường hợp nếu có liên quan đến chính sách khácthì Cục thuế phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan để hướng dẫnCông ty biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hải Dương biết./.


- Như T, CS-3b.

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung