BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3017/BTP-BTTP
V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng phôi Thẻ công chứng viên

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: SởTư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 31/7/2015, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2168/BTP-BTTP đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dựkiến số lượng phôi Thẻ công chứng viên đủ để cấp Thẻ công chứng viên từ01/8/2015 đến hết ngày 31/12/2015 tại địa phương. Trên cơ sở đề nghị của cácđịa phương, căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 củaBộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật côngchứng, Bộ Tư pháp phát hành phôi Thẻ công chứng viên và hướng dẫn cách sử dụng,quản lý phôi Thẻ như sau:

1. Cách ghi các thông tin trên phôi Thẻ

Phôi Thẻ công chứng viên có chiều ngang 6,5 cm,chiều dài 9,5 cm gồm 2 mặt.

1.1. Mặt trước:

- (1) ghi tên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ nơi cấpThẻ bằng chữ in hoa;

- (2) ghi SỞ TƯ PHÁP bằng chữ in hoa đậm;

- (3) ghi số Thẻ công chứng viên theo số thứ tự Thẻcông chứng viên được cấp từ số 01;

- (4) ghi họ và tên công chứng viên bằng chữ in hoađậm;

- (5) ghi ngày tháng năm sinh của công chứng viênbằng chữ in đậm;

- (6) ghi tên tổ chức hành nghề công chứng nơi côngchứng viên hành nghề;

- (7) ghi số Quyết định, ngày, tháng, năm bổ nhiệmcông chứng viên;

- (8) ghi ngày tháng năm cấp Thẻ;

- (9) Giám đốc Sở Tư pháp ký tên và đóng dấu của SởTư pháp;

(10) dán ảnh 2 cm x 3cm của công chứng viên và đóngdấu nổi của Sở Tư pháp;

1.2. Mặt sau: Không ghi.

(Chi tiết mẫu Thẻ công chứng viên kèm theo Công văn này).

2. Đóng dấu Thẻ công chứng viên

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu quy định:

“Các cơ quan, tổchức có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ, thẻ, chứng minh nhân dân, thịthực, Visa có dán ảnh thì được khắc thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ để phục vụ chocông tác, nghiệp vụ, nhưng phải được cơ quan, tổchức đã ra quyết định thành lập cơquan, tổ chức đó cho phép, nội dung condấu phải giống con dấu thứ nhất”,

Điều 12 Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012của Bộ Công an quy địnhvề con dấu củacác cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước quy định:

“1. Con dấu thứ hai, con dấu nổi, con dấu xi:Kích thước và nội dung giống như con dấu thứ nhất.

2. Con dấu thu nhỏ: Nội dung giống như con dấuthứ nhất, riêng về kích thước theo đề nghị của cơ quan, tổ chức dùng dấu.”

Căn cứ các quy định trên, để phù hợp kích thướcgiữa con dấu và Thẻ công chứng viên, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền khắccon dấu nổi và dấu thu nhỏ của Sở Tư pháp. Đối với con dấu thu nhỏ, đề nghịkhắc theo đường kính là 22 mm để thống nhất về kích thước giữa các địa phươngtrong cả nước.

3. Quản lý việc sử dụng phôi Thẻ

Phôi Thẻ công chứng viên được Bộ Tư pháp cấp chođịa phương hàng năm trên cơ sở đề nghị của địa phương. Để việc quản lý, sử dụngphôi Thẻ công chứng viên được chặt chẽ, hiệu quả, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Căn cứ vào nhu cầu thực tế đề nghị cấp Thẻ của côngchứng viên ở địa phương, dự kiến số lượng phôi Thẻ đủ để cấp trong năm tiếptheo và có văn bản gửi về Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) trước ngày 25 tháng12 hàng năm, kèm theo báo cáo cụ thể vềtình hình quản lý, sử dụng phôi Thẻ công chứng viên của năm (số lượng phôi đã sửdụng, số lượng còn lại, số lượng hỏng do in hoặc viết sai; các phôi đã in hoặcviết bị hỏng Sở Tư pháp tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật).

4. Để việc in Thẻ công chứng viên được chính xác,Bộ Tư pháp đã đăng tải File mềm phôi Thẻ công chứng viên trên Cổng thông tinđiện tử cửa Bộ Tư pháp để các Sở Tư pháp tải ứng dụng về thực hiện cho thuận tiện.Trường hợp cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý công chứng,Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp theo số điện thoại 04.62739512 - 04.63739508

Trên đây là hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng phôiThẻ Công chứng viên, kính gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghịSở Tư pháp phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Khánh Ngọc(để b/c);
- Cục Công tác phía nam (để p/h);
- Các Hội CCV đã thành lập (để biết)
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến

(Mẫu ghi Thẻ côngchứng viên kèm theo Công văn số 3017/BTP-BTTP ngày 19/8/2015 của Bộ Tư pháp)

UBND TỈNH A(1)
SỞ TƯ PHÁP (2)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(10)

THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN
Số: 01/CCV (3)

Họ và tên: NGUYỄN VĂN B (4)

Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1968 (5)

Nơi hành nghề: VPCC C (6)

Ảnh 2 cm x 3 cm

QĐ bổ nhiệm: số XXX/QĐ-BTP ngày X tháng X năm X (7)


Chữ ký
của công chứng viên

Ngày 01 tháng 9 năm 2015(8)
GIÁM ĐỐC(ký tên, đóng dấu)
Trần Văn M (9)