TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3017/CT-TTHT V/v: Chi phí vé máy bay mua qua website.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines (Việt Nam)
Địa chỉ: 1103, lầu 11, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Q.1
MST: 0304491818

Trả lời văn thư số 20130501//CV-MOL ngày 07/5/2013của Công ty về chi phí vé máy bay mua qua website, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 2.8 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“...

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua websitethương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí đượctrừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanhtoán của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.”

Trường hợp Công ty có mua vé máy bay qua websitethương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuấtkinh doanh của Công ty nếu có bộ chứng từ gồm: vé máy bay điện tử ghi đúng tên,địa chỉ, mã số thuế của Công ty, thẻ lên máy bay (boarding pass) mang tên cánhân người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán của Công ty cho tổ chứcbán vé máy bay thì khoản chi này mới được tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-Phòng Kiểm tra số 1
-Lưu: (TTHT,HC)
0985 – 136366 130509 LCTh.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga