BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 3017/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012
Kính gửi:
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease
(địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM, MST: 0304738328).
Tổng cục Thuế nhận được công văn số ACC31072012 ngày 31/7/2012 và công văn đề ngày 22/05/2012 của Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT đối với tài sản sau thanh lý của hợp đồng cho thuê tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ điều 113 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 quy định:
“Điều 113. Hoạt động cho thuê tài chính
Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiện sau đây:
1. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên;
2. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại;
3. Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó;
4. Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng”.
Căn cứ khoản 8 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “8. Hoạt động tài chính:
a) Dịch vụ cấp tín dụng do các tổ chức tín dụng cung ứng gồm các hình thức:
- Cho vay;
- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;
- Bảo lãnh ngân hàng;
- Cho thuê tài chính”.
Theo hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài chính ký hợp đồng cho thuê tài chính với bên đi thuê, khi kết thúc thời hạn thuê, thanh lý hợp đồng thuê tài chính bên đi thuê mua lại tài sản theo giá danh nghĩa, nếu tài sản chuyển sang chuyển nhượng đáp ứng điều kiện quy tại Điều 113 của Luật các Tổ chức tín dụng thì giá trị mua lại (trong hợp đồng bên thuê mua lại tài sản thuê vào cuối kỳ hạn thuê theo giá danh nghĩa) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Vụ KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn