B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3017/TCT-KK
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời Công văn số 663/CT-THNVDT ngày 25/4/2015 của Cục Thuếtỉnh Nghệ An về việc khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chínhphủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyếtđịnh hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chínhphủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế có Công văn số 1728/TCT-KK ngày07/5/2015 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, công văn số 2093/TCT-KK ngày28/5/2015 về việc thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, nội dung vướng mắckèm theo Công văn số 663/CT-THNVDT ngày 25/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Đ nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An căn cứ từngtrường hợp phát sinh cụ thể đ xử lý và hướng dẫn người nộp thuếthực hiện.

- Trường hợp Người nộp thuế sử dụngtài khoản ngân hàng đã đăng ký với Cơ quan thuế, đã thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho nhà cung cấp theo hình thứckhông dùng tiền mặt và đáp ứng được các điều kiện khấu trừ thuế giá trị giatăng (GTGT) thì được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp Người nộp thuế sử dụngtài khoản ngân hàng (không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàngcho Cơ quan thuế theo quy định tại Nghị đnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tưsố 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tàichính) để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ từ Nhà cung cấp trong nước thìNgười nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thôngtin tài khoản ngân hàng, đồng thời:

+ NếuNhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhàcung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định tại Nghịđịnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì: Nhà cung cấp bị xử phạtvi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng;Người nộp thuế không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quanvà không được hạch toán chi phí được trừ để tính thuế TNDN.

+ Nếu Nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoảnngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấptheo quy định tại Nghị định số83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC nhưng quá thời hạn quy định, hoặcNgười nộp thuế đã thông báo bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của Người nộpthuế cho Cơ quan thuế trước khi Cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểmtra tại trụ sở Người nộp thuế thì Cơ quan thuế phối hợp với Cơ quan Thuế quảnlý trực tiếp Nhà cung cấpkiểm tra hànghóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tàikhoản ngân hàng có liên quan), trên cơ sở đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theoquy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn