BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3018/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bình Dương
- Công ty TNHH Chấn Kiệt
(An Tây - Bến Cát - Bình Dương)

Trả lời công văn số 46/CV ngày 22/5/2006 của Công ty TNHH Chấn Kiệt về việc giải quyết vướng mắc trong việc ân hạn nộp thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH Chấn Kiệt thời gian qua Công ty có nợ thuế quá hạn 90 ngày trong vòng 365 ngày của 2 tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu số 947/NSX ngày 14/11/2003 và số 1000/NSX ngày 1/12/2003 với số tiền tương ứng là 8.909 đồng và 750.219 đồng.

Nguyên nhân phát sinh số tiền nêu trên là do việc tính sai ngày thực xuất của số nguyên liệu đã đưa vào sản xuất xuất khẩu trong hạn và sai sót trong việc tính thuế nguyên liệu đã đưa vào sản xuất xuất khẩu trong hạn và sai sót trong việc tính thuế nguyên liệu tồn mà công ty đã nộp thuế và Công ty đã nộp số tiền trên vào Ngân sách Nhà nước.

Để tạo điều kiện cho Công ty trong việc hoạt động sản xuất và kinh doanh, yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra nếu trong thời gian qua công ty luôn chấp hành tốt các quy định của cơ quan Hải quan và chỉ nợ thuế quá hạn số tiền thuế nêu trên thì cho phép công ty được làm thủ tục xuất nhập khẩu đến 30/10/2006 và áp dụng thời hạn ân hạn thuế các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu 275 ngày.

Trường hợp phát hiện công ty không chấp hành tốt các quy định của pháp luật thì xử lý theo quy định hiện hành tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Chấn Kiệt, Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện. Trong quá trình giải quyết nếu có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục Hải quan./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An