BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------------
Số: 3018/TCHQ-TXNK
V/v: phân loại mặt hàng Bayhydur 302
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Công ty TNHH Henkel Dongsung Việt Nam;
(Số 7, đường 9A, KCN Biên Hoà 2, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai)
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 21/2011/Henkel /CV ngày 8/3/2011 của Công ty TNHH Henkel Dongsung Việt Nam về việc xin hoàn thuế theo Quyết định truy thu thuế số 202/QĐ-Tr .T/BH ngày 3/6/2009 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Công ty TNHH Henkel Dongsung Việt Nam cung cấp tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất đối với các lô hàng tại thời điểm nhập khẩu cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm phân tích phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu lấy mẫu và thực hiện phân tích phân loại theo đúng quy trình thủ tục, đối chiếu với tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất, kết hợp với kết quả kiểm tra sau thông quan để phân loại chính xác mã số của hàng hoá và giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Henkel Dongsung Việt Nam và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường