BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3019 TCT/NV5
V/v thuế suất thuế GTGT mặt hàng đá cắt

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty liên doanh Đá mài Việt Trung

Trả lời công văn số 35/CV-VCG ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Công ty liên doanh Đá mài Việt Trung về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng đá cắt, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.11, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì mặt hàng đá cắt cùng tính chất với đá mài áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% (năm phần trăm).

Trường hợp Công ty đã xuất hoá đơn với thuế suất là 10% và đã kê khai nộp thuế thì không điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến