BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 301TC/TCT
V/v thời hạn nhập khẩu và hưởng chính sách ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hùng Hưng;
- Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP);

Trả lời công văn số 135/CV-HH /BTC ngày 18/12/2002 của Công ty TNHH Hùng Hưng và công văn số CV/VMSD02-95 ngày 23/12/2002 của Công ty TNHH Hùng Hưng chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP) đề nghị hướng dẫn về thời gian nhập khẩu và hưởng chính sách ưu đãi thuế, Bộ tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điểm 1, Mục II, Phần C Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 của Bộ tài chính thì: thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày đối tượng nộp thuế đã nộp tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan Hải quan. Do đó, việc tính thuế nhập khẩu sẽ căn cứ vào các qui định có liên quan tại thời điểm Công ty nộp tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan Hải quan.

Căn cứ theo qui định tại Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ thì kể từ ngày 01/01/2003 sẽ không thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá với xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy. Do đó, trường hợp hàng hoá nhập khẩu của Công ty không về kịp trong năm 1002 mà về kể từ ngày 01/01/2003 trở đi thì việc tính thuế nhập khẩu sẽ căn cứ theo quy định tại Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg nêu trên và các qui định có liên quan tại thời điểm Công ty nộp tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ tài chính trả lời để các Công ty được biết và thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An