BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 302/BXD-KTXD
V/v: áp dụng giá hợp đồng theo đơn giá cố định trong đấu thầu.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG QuảngTrị

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 399/TT-MDFQT ngày 04/12/2013của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị - Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Namđề nghị hướng dẫn áp dụng hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trong đấuthầu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng thực hiêntheo các quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủhướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xâydựng. Theo đó, việc áp dụng hình thức hợp đồng nào (trọn gói, đơn giá cố định,đơn giá điều chỉnh, thời gian, tỷ lệ) được Người có thẩm quyền hoặc Người đượcủy quyền quyết định đầu tư phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Như vậy, nếu cácgói thầu Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị nêu tại văn bản số 399/TT-MDFQT được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu là hình thức hợp đồng theo đơn giá cốđịnh, thì việc áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định như nội dung vănbản số 399/TT-MDFQT là phù hợp.

Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị căn cứ ý kiến trên đểtổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh