TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 302/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hà Nội

CụcGiám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 13/2013/CV-CNTNHHSB ngày03/04/2013 của Chi nhánh Công ty TNHH Song Bình (đồng gửi Cục Hải quan thànhphố Hà Nội) về việc xác nhận tờ khai thực xuất, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Đềnghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ quy định hiện hành để xem xét trả lờiChi nhánh công ty. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Hải quan thành phốHà Nội báo cáo Tổng cục xin ý kiến chỉ đạo (kèm đề xuất ý kiến).

CụcGiám sát quản lý về Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan thành phốHà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CN Cty TNHH Song Bình (thay trả lời);
Đ/c: 35C Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội;
- Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức