BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 302/TCT-CS
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 10344/CT-QLN ngày 10/10/2012 củaCục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xử lý nợ khó thu đối với Công ty cổ phầnPhú An, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tài khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về xử lý vi phạm đốivới doanh nghiệp.

"2. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợpsau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanhlà giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lậpdoanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 của Luật này thành lập;

c) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một nămkể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạnsáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặcchứng nhận thay đổi trụ sở chính;

đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;

e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục màkhông thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tạiđiểm c khoản 1 Điều 163 của Luật này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thờihạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;

h) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm."

Tại khoản 6 Điều 158 Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về thủ tục giải quyếtdoanh nghiệp:

"6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi GIấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kểtừ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giảithể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơquan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanhnghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanhnghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, người đại diện theopháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu côngty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội đồngquản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đối với công ty hợpdanh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khácchưa thanh toán."

Tại khoản 1c Điều 77 Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 nêu trên quy định về cổ đông của công ty cổ phần:

"c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoảnnợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vàodoanh nghiệp;"

Tại khoản 2b Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuếvề đăng ký thuế quy định:

"

...

b) Trường hợp người nộp thuế không còn hoạt độngkinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không xác định được tung tíchthì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận vềtình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh của người nộp thuế. Cơquan thuế cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế,thông báo công khai tình trạng của người nộp thuế và phối hợp cùng cơ quan nhànước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, đăng ký doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực mã số theo quy định củaLuật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành."

Tại khoản 1b Điều 40 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về trường hợp đượcxóa nợ, tiền phạt:

"b) Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mấttích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp thuế, tiền phạtcòn nợ."

Tại khoản 2.b.2 Điều 40 Thông tư số28/2011/TT-BTC nêu trên quy định về tài liệu liên quan đến việc đề nghị xóanợ tiền thuế, tiền phạt;

"

...

- Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi làmất tích:

+ Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án;

+ Văn bản xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấnnơi người bị tuyên bố mất tích cư trú về việc người mất tích không có tài sản.

Cơ quan Thuế có trách nhiệm yêu cầu thân nhân của ngườimất tích cung cấp các giấy tờ trên.

..."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phầnPhú An (Công ty) được xác định không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinhdoanh (theo Biên bản xác nhận tình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinhdoanh của Cục Thuế với chính quyền địa phương ngày 25/2/2008) và nếu Công tythuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tạikhoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nêu trênthì Cục Thuế phối hợp cùng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tụcthu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời chấm dứt hiệu lực mã sốthuế theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướngdẫn thi hành.

Trường hợp nếu sau thời hạn sáu tháng kể từ ngày bịthu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty không làm thủ tục giải thểtheo quy định của pháp luật thì Công ty coi như đã được giải thể và các thànhviên Hội đồng quản trị là cổ đông của Công ty có trách nhiệm nộp số tiền thuế,tiền phạt còn nợ tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong Công ty của mỗi thành viên;Trường hợp ông Hoàng Anh Tuấn là chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đượcpháp luật coi là đã mất tích theo Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án màkhông có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ tương ứng với tỷ lệ vốn góptrong Công ty của ông Hoàng Anh Tuấn thì Cục Thuế lập hồ sơ xóa nợ tiền thuế,tiền phạt của ông Hoàng Anh Tuấn gửi cơ quan Thuế cấp trên để xử lý theo quy địnhtại khoản 2, khoản 3 Điều 40 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêutrên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn