THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 302/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6625/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 9 năm 2011; công văn số 94/BKHĐT-KTĐN ngày 06tháng 01 năm 2012, công văn số 1017/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 02 năm 2012) và ýkiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tớingười thu nhập thấp" trị giá khoảng 55 triệu USD vốn ODA vào danh mục dựán do WB tài trợ giai đoạn 2012-2014 với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kếhoạch và Đầu tư nêu tại các văn bản trên.

2. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan,giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Hoàn thiện văn kiện dự án, đảm bảo tính khả thi và hiệuquả hoạt động của Dự án;

- Xây dựng tiêu chí cấp phát nguồn vốn, đảm bảo cho vay đúngđối tượng, đúng quy định hiện hành;

- Thực hiện các thủ tục chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt dựán.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quantriển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải