BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
Số: 3020/TCHQ-GSQL
V/v: sửa chữa tờ khai hải quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước
Trả lời công văn số 468/HQBP-NV ngày 30/05/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc sửa chữa tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì sự sai khác trên tờ khai số 1064/XK /XSXN/P61A ngày 5/11/2009 của Công ty TNHH Tech Seal-DaiBinh với bộ chứng từ của lô hàng (Packing list, Invoice, hợp đồng) không thuộc diện được sửa chữa, khai bổ sung vì quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thanh khoản, nếu trường hợp Công ty TNHH Tech Seal-DaiBinh có đủ cơ sở chứng minh và Cục Hải quan tỉnh Bình Phước có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợp pháp của việc khai báo thì thực hiện theo khoản 5 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh