BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------------
Số: 3021/TCHQ-GSQL
V/v: xác nhận trên tờ khai hàng xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/TX /2011 ngày 24/5/2011 của Công ty TNHH Heiwa Hygiene Hà Nội về việc nêu tại trích yếu. Theo đó, Công ty phản ánh việc Chi cục Hải quan Đình Vũ - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng không đóng dấu vào tờ khai xuất khẩu (bản lưu người khai hải quan) sau khi hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1) Ngày 05/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 1454/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC . Theo đó, khi hàng hóa xuất khẩu đưa vào khu vực giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển, công chức hải quan thực hiện ký tên, đóng dấu công chức và ghi ngày, tháng, năm vào ô 25 trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu (bản lưu người khai hải quan).
Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Đình Vũ tiếp nhận các tờ khai hàng hóa xuất khẩu (bản lưu người khai hải quan) của Công ty TNHH Heiwa Hygiene Hà Nội để thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu với nội dung tờ khai hàng hóa xuất khẩu bản lưu Hải quan) đang lưu tại Chi cục; nếu đúng nội dung tờ khai đang lưu tại Chi cục từ công chức hải quan xác nhận theo hướng dẫn tại công văn số 1454/TCHQ-GSQL dẫn trên. Riêng nội dung ghi,"ngày, tháng, năm" thì ghi theo thời điểm tiếp nhận tờ khai hàng hóa xuất khẩu của Công ty và ghi thêm nội dung "theo công văn số /TCHQ-GSQL ngày tháng 6 năm 2011 của Tổng cục Hải quan".
2) Các trường hợp tương tự khác xảy ra tại Chi cục Hải quan Đình Vũ, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Đình Vũ thực hiện theo nội dung điểm 1 công văn này.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải phòng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh