BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3021 TCT/NV5
V/v thuế môn bài

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Bachy Soletanche Việt Nam
(51-53 Võ Văn Tần- Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số L/TT/03-102 ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Công ty Bachy Soletanche Việt Nam về thuế môn bài, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài thì: trường hợp của Công ty Bachy Soletanche Việt Nam thực hiện thi công Công trình Vietcombank tại 198 Trần Quang Khải - Hà Nội, Công ty đăng ký thuế và được cấp mã số thuế tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty không mở Văn phòng hay đơn vị phụ thuộc tại thành phố Hà Nội thì Công ty thuộc đối tượng nộp thuế môn bài tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, không phải nộp thuế môn bài tại Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến