VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3021/VPCP-KTTH
V/v xử lý vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản cho tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại văn bản số 1006/UBND-NVKT ngày 08 tháng 4 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạivăn bản số 3420/BKH-KTĐP &LT ngày 21 tháng 5 năm 2007, của Bộ Tài chính tạivăn bản số 6591/BTC-ĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 về việc xử lý vốn để thanh toánnợ xây dựng cơ bản cho tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang rà soát, tổng hợp số nợ khốilượng xây dựng cơ bản còn lại của tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại văn bản số 1875/CP-KTTH ngày 15 tháng 11 năm 2006, thống nhất với Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn thanh toán dứt điểmtrong năm 2007-2008 như ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại vănbản số 576/UBTVQH ngày 31 tháng 10 năm 2006.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dântỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
 Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (13b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy