BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3022/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về mặt hàng Natri nitrat (NaNO3)

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện nay ngành Hải quan đang gặpvướng mắc về quản lý chính sách nhập khẩu đối với mặt hàng Natri nitrat (NaNO3),cụ thể như sau:

- Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CPngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp thì mặt hàng Natrinitrat (NaNO3) được xếp vào “tiền chất thuốc nổ”. Việc kinh doanhnhập khẩu mặt hàng này phải đảm bảo các yêu cầu an ninh theo quy định quản lývật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo các yêu cầu an toàn theo quy định pháp luật vềhóa chất nguy hiểm, khi nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ CôngThương.

- Căn cứ Thông tư số 85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônvề việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh vàsử dụng ở Việt Nam” thì mặt hàng Natri nitrat (NaNO3) thuộc danh mụcphân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thươngvà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết khi nhập khẩu mặt hàng Natrinitrat (NaNO3) cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý chính sáchmặt hàng này theo tiền chất thuốc nổ hay quản lý theo phân bón.

Xin nhận lại ý kiến tham gia trướcngày 24/6/2011.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh