BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3022 TCT/NV5
V/v thuế suất thuế GTGT đồ gá, bưởng xe máy

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Sakurai Việt Nam

Trả lời công văn số 80/CV-SKVN ngày 5 tháng 8 năm 2003 của Công ty TNHH Sakurai Việt Nam về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng đồ gá, bưởng xe máy (lốc máy), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Thuế GTGT thì:

- Mặt hàng đồ gá (gá, kẹp chặt sản phẩm) áp dụng thuế GTGT là 5% (năm phần trăm).

- Bưởng xe máy (lốc máy) áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến