BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3023/BCT-CNN
V/v nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên 27-7
(Địa chỉ: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 32/CV-XK ngày 11 tháng 3 năm 2013 củaCông ty TNHH Một thành viên 27-7 và hồ sơ kèm theo về việc nhập khẩu lá thuốclá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Bộ Công Thươngcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Một thành viên 27-7 nhập khẩu 120 tấn(một trăm hai mươi tấn) lá thuốc lá để sản xuất xuất khẩu 10.000 thùng thuốc láđiếu nhãn hiệu FIVE (tương đương 5 triệu bao loại 20 điếu/bao) theo Hợpđồng thỏa thuận sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu số 010313 ngày 10 tháng 3 năm2013 giữa Công ty TNHH Một thành viên 27-7 và Công ty SAEM (Transport) Co., Ltd(Cambodia).

Việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định hiện hành về nhậpkhẩu và có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Công ty TNHH Một thành viên 27-7 có trách nhiệm xuất khẩutoàn bộ sản phẩm sau khi sản xuất cho đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ CôngThương kết quả thực hiện.

3. Công văn này thay thế Công văn số 1501/BCT-CNN ngày 22tháng 02 năm 2013 của Bộ Công thương về việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá đểsản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNN (Doan).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa