BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3024/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương đối với cán bộ trước khi nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Trả lời công văn số 5145/CV-NHCT2 ngày 05/8/2009 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương ViệtNam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

1. Ngân hàng Công Thương ViệtNam có quyết định chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Công ThươngViệt Nam và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhưng vẫn tiếp tục áp dụng hệthống thang lương, bảng lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ thì thực hiện việc xếp lương, nâng bậc lương, nângngạch lương và các chế độ khác đối với người lao động như quy định đối vớidoanh nghiệp Nhà nước.

2. Theo quy định tại điểm b,khoản 2, mục II Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/8/2000 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vựckhác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước thì những người chuyển đến làmcông việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tại doanh nghiệp: làm công việcchuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyênmôn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy địnhcủa Nhà nước; còn bậc lương thì xem xét công việc đảm nhận và tình hình cụ thểđể thoả thuận.

Đối với trường hợp của ôngNguyễn Khắc Hiếu, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp, hưởnglương ngạch công chức loại A2, nhóm 1, bậc 7/8, hệ số 6,44 từ tháng 11/2008, làcán bộ có tuổi đời cao, đã có 37 năm 7 tháng công tác và cống hiến và sẽ nghỉhưu vào tháng 10/2012, vì vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy đề nghịcủa Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam xếp lương ngạch kinh tếviên chính, bậc 6/6, hệ số 5,65 theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụở các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,79 (chobảng hệ số lương 6,44) đối với ông Nguyễn Khắc Hiếu cho đến khi ông Hiếu nghỉhưu là phù hợp. Tuy nhiên, việc xếp lương đối với ông Hiếu phải bảo đảm tươngquan nội bộ trong Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào