VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3024/VPCP-ĐMDN
V/v: Thực hiện Nghị định số 132/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các tổng công ty Nhà nước

Triển khai Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước. Nghị định đã làm rõ hơn chức năng chủ sở hữu của cơ quan hành chính nhà nước và Hội đồng quản trị công ty nhà nước. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 39/2005/CT-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2005 về việc triển khai thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ. Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty nhà nước đã triển khai thực hiện Nghị định và Chỉ thị nêu trên có hiệu quả. Tuy nhiên, một số nội dung của Nghị định chưa được triển khai đầy đủ. Để thực hiện nghiêm túc Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Chỉ thị số 39/2005/CT-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ; thực hiện đúng thẩm quyền và quy trình bổ nhiệm cán bộ, nhất là đối với các chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng.

2. Bộ Nội vụ hướng dẫn các Bộ, địa phương, Tổng công ty nhà nước về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước; phương pháp xây dựng tiêu chuẩn viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước; tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn cấp bậc, kỹ thuật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, VX, TCCB;
- Lưu: VT, ĐMDN (4b). Trang 160.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn