BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3025/BCT-XNK
V/v triển khai các biện pháp kỹ thuật của các Bộ, ngành
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: - Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Y tế;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, theo đó giao Bộ Công thương: “… chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp, kiểm soát nhập khẩu hàng tiêu dùng, hạn chế nhập siêu”. Bộ Công thương đã ban hành danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu kèm theo Quyết định số 1 380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2011.
Để tăng cường quản lý nhập khẩu đối với nhóm hàng này, đề nghị các Bộ căn cứ theo danh mục nêu trên rà soát lại các mặt hàng thuộc trách nhiệm được phân công quản lý để tăng cường các biện pháp quản lý nhập khẩu phù hợp, góp phần hạn chế nhập siêu.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHCN;
- Lưu: VT, XNK (2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên