BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3025/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ cho người lao động

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

Hội kiến trúc Việt Nam
(Đ/c: 29 Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội)

Trả lời công văn số 88-KT ngày 10 tháng 8 năm 2003 của quý Hội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trường hợp hợp đồng lao động giữa quý Hội và Ông Lê Phục Quốc đến ngày 01 tháng 01 năm 2003 hết hạn, thì hai bên có quyền chấm dứt theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động, và trong trường hợp này quý Hội có trách nhiệm trợ cấp thôi việc cho ông Quốc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có) theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 của Bộ luật lao động.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng