BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3025 TCT/AC
V/v xử lý đối với hoá đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2001

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4075 CT/TTr ngày 30/5/2001 củaCục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc trong xử lý đối với hoá đơn của cácdoanh nghiệp đã bỏ trốn khỏi địa bàn kinh doanh; Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Khi phát hiện đơn vị bán hàng bỏ trốn khỏi địa bànkinh doanh, không kê khai nộp thuế, không quyết toán hoá đơn, cơ quan Thuế phảithông báo kịp thời cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết;đồng thời gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương (Công an, Kiểm soát)hồ sơ liên quan để phối hợp xử lý. Thời điểm cơ quan Thuế thông báo hết hiệulực sử dụng đối với các số hoá đơn do doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn khỏi địabàn kinh doanh mang theo là thời điểm xác định hoá đơn sử dụng không hợp pháp.Các số hoá đơn đã được thông báo hết hiệu lực sử dụng đều không được chấp nhậnđể khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không được tính vào chi phí hợp lý khi xác địnhthu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các số hoá đơn đã có thông báo hết hiệu lực sử dụngnhưng qua kiểm tra, đối chiếu, nếu phát hiện hoá đơn ghi ngày, tháng trước thờiđiểm cơ quan Thuế thông báo thì tạm thời không thực hiện khấu trừ thuế GTGT,không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanhnghiệp. Khi loại trừ các hoá đơn không hợp pháp, cơ quan Thuế có trách nhiệmthông báo cho doanh nghiệp mua hàng liên quan về các hành vi vi phạm trong sửdụng hoá đơn của doanh nghiệp bán hàng. Khi có kết luận chính thức của cơ quancó thẩm quyền về hành vi vi phạm của doanh nghiệp bán hàng, cơ quan Thuế sẽtiếp tục xử lý theo quy định./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế