BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3026 TM-ĐT
V/v đối tượng được hưởng miễn thuế nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (vụ QLDA)

Công ty liên doanh thiết bị viễn thông Alcatel gửi hồ sơ tới Bộ Thương mại đề nghị xác nhận miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện, vật tư sản xuất tổng đài so Công ty áp dụng công nghệ mới theo xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 218/Bộ Khoa học và Công nghệ-VPTĐ ngày 29/01/2003.

Theo hồ sơ thì Công ty liên doanh thiết bị viễn thông được cấp Giấy phép đầu tư số 629/GP ngày 05/7/1993 và đã chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ năm 1994, nhưng đến ngày 01/6/2002, Công ty mới đưa công nghệ mới vào sản xuất (được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận tại văn bản số 3437/BKH-QLDA ngày 11/6/2003).

Tại khoản 5 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 và điểm 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp có vốn đầu ta nước ngoài, các Bên hợp doanh đầu tư vào dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn... được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiên trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Như vậy, theo xác nhân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2341/BKH-QLDA ngày 21/4/2003: Công ty liên doanh Alcatel áp dụng công nghệ mới, thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, được miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện trong 5 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất, thì tính đến nay thời hạn Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu không còn nữa.

Mặt khác, việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất thiết bị viễn thông, Công ty thực hiện trong quá trình thực hiện dự án (thay thế công nghệ cũ), không phải là dự án đầu tư mới độc lập, loại hình này chưa được quy định trong Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP dẫn trên của Chính phủ là thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất trong 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Tuy nhiên, theo chủ trương của Nhà nước thì việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất thiết bị viễn thông của Công ty trên là đáng khuyến khích.

Để có cơ sở pháp lý khi xem xét, xác nhận miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện, vật tư phục vụ sản xuất tổng đài điện tử của Công ty Alcatel và các trường hợp khác tương tự, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp ý kiến các Bộ, Ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương, nếu được chấp thuận thì điều chỉnh văn bản pháp luật làm cơ sở cho việc giải quyết miễn thuế nguyên liệu dúng quy định.

Trân trọng.

KT, BỘ TRƯỞNG, BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu