BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3026/BNN-HTQT
V/v: Cam kết bố trí vốn đối ứng cho dự án “Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu Nam sông Mã”.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Dự án “Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu Nam sông Mã”,vay vốn ADB năm tài khóa 2011, theo kế hoạch dự án sẽ được đàm phán vào cuốitháng 10/2011. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đãcó công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệtdanh mục dự án.

Để đảm bảo thực hiện dự án có hiệu quả và thuận lợi, tráchnhiệm bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA của địa phương tham gia dự án cầnđược xác định rõ ràng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuân thủđúng theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành.

Trên cơ sở đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnhThanh Hóa có văn bản cam kết trách nhiệm bố trí vốn đối ứng cho dự án nêu trên,gồm chi phí đối ứng cho các công tác hỗ trợ phát triển nông thôn (RDS), xây lắpcác kênh cấp 2, cấp 3 và nội đồng cũng như chi phí đền bù giải phóng mặt bằngcho các kênh này (dự kiến khoảng 5 triệu USD).

Bộ NN&PTNT rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp củaỦy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KH;
- Các Sở NN&PTNT, KH&ĐT Thanh Hóa;
- Ban CPO;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng