BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3026/LĐTBXH-LĐVL
V/v thời gian để tính trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Keyhinge Toys Vietnam
(Đ/c: Khu Công nghiệp Hoà Khánh - Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 14/CV .KH ngày 15 tháng 8 năm 2003 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 05 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thì thời gian người lao động xin nghỉ việc không hưởng lương được tính là thời gian làm việc để thanh toán trợ cấp thôi việc.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng