VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3026/VPCP-QHQT V/v đầu tư xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 13N vào công trình trường thủy điện Luông-pra-băng

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 3020/BKH-KTĐN ngày 28tháng 4 năm 2008 về việc đầu tư xây dựng đoạn đường giao thông dài 14 km từQuốc lộ 13N của Lào vào công trường xây dựngThủy điện Luông-pra-băng (có văn bảnkèm theo).

Theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ banhành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, Văn phòngChính phủ đề nghị các cơ quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng trướcngày 25 tháng 5 năm 2008 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh./.

Nơi nhận:- Như trên;- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;- Tổng công ty Sông Đà;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, TH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý