BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3027/TM-AM
V/v: Hợp tác hải quan với Ba Lan

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trong đợt công tác tại Ba Lan cuối tháng 7 năm 2002, đoàn Bộ Thương mại có làm việc với Bộ Tài chính của Ban và được biết Tổng cục Hải quan Ba Lan nay đã sáp nhập vào Bộ Tài chính.

Trong quá trình làm việc, phía Hải quan Ba Lan đề xuất muốn cùng Tổng cục Hải quan Việt Nam ký Hiệp định về hợp tác hải quan. Bạn cho rằng Hiệp định này sẽ góp phần tích cực và nâng cao khả năng quản lý hoạt động xuất nhập khẩu cũng như việc chống gia lận thương mại trong quan hệ thương mại giữa hai nước.

Bạn đang chuẩn bị dự thảo Hiệp định và sẽ chuyển cho ta trong thời gian tới, qua Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Bộ Thương mại xin thông báo để Tổng cục Hải quan biết.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ ÂU - MỸ
Nguyễn Minh Gòn