BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3028/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2007

Kính gửi

- Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu D&K
(số 31, ngách 331/4, ngõ 343 Trần Khát Chân – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17/DK-CV ngày 22/05/2007, số 20/DK-CV ngày 01.06.2007 của Công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu D&K tiếp tục xin giải toả cưỡng chế nợ thuế tại Cục Hải quan TP Hải phòng, Cục Hải quan Tỉnh Nghệ An để làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu sản xuất - Kẽm thỏi tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Ngày 16.05.2007, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 2619/TCHQ-KTTT hướng dẫn Công ty trực tiếp làm việc với Cục Hải quan TP Hải phòng, Cục Hải quan Tỉnh Nghệ An để được xử lý giải toả cưỡng chế, xử lý nợ thuế do xác định trị giá tính thuế của 02 lô hàng Công ty đang nợ.

Căn cứ Điểm b khoản 2, Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan;

Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan Tỉnh Nghệ An tại Công văn số 467/HQNA-NV ngày 22.05.2007 và của Cục Hải quan TP Hải Phòng tại Công văn 3239/PNV ngày 01.06.2007 đề nghị chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế các lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu D&K;

Xét đề nghị và cam kết của Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu D&K tại công văn số 17/DK-CV ngày 22/05/2007, số 20/DK-CV ngày 01.06.2007;

Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu D&K được làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng kẽm thỏi đã về Cảng TP Hồ Chí Minh với điều kiện:

- Ngoài 02 khoản nợ tại Cục Hải quan TP Hải phòng, Cục Hải quan Tỉnh Nghệ An, Công ty không có nợ thuế, nợ phạt quá hạn của các lô hàng khác.

- Lô hàng phải đủ điều kiện nhập khẩu, Công ty phải nộp đủ thuế cho toàn bộ lô hàng kẽm thỏi trên trước khi giải phóng hàng.

- Công ty phải có văn bản cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của Cơ quan Hải quan về 02 khoản nợ thuế tại Cục Hải quan TP Hải phòng, Cục Hải quan Tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu D&K và các Cục Hải quan Tỉnh, Thành Phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải phòng, Nghệ An.
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An