BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3028 TCT/CS
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với doanh thu xuất khẩu không đủ điều kiện hưởng thuế suất 0%.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6666/CT-NV ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với doanh thu thực tế xuất khẩu nhưng không đủ các điều kiện hưởng thuế suất 0%, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 872 TCT/CS ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Tổng cục thuế và công văn số 6078 TC/TCT ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính thì: “Các trường hợp hàng hoá thực tế đã xuất khẩu nhưng không có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hoá xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% theo quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hoá xuất khẩu. thuế GTGT đầu vào được tính vào chi phí hoặc giá thành hàng hoá xuất khẩu.”

Đối với trường hợp đơn vị vừa có hoạt động xuất khẩu hàng hoá chịu thuế GTGT ra nước ngoài, vừa có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tiêu thụ trong nước; trong số hàng hoá xuất khẩu, có lô hàng thực tế xuất khẩu nhưng không đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì chỉ loại trừ thuế GTGT đầu vào của lô hàng này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc